REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Grajzdarkiem.pl

 

§1

Określenie Sprzedawcy

1. Właścicielem Sklepu jest:

 

Music Adventure sp. z o. o.

z siedzibą przy Guzowska 13, 96-515 Teresin

NIP: 8371879321

REGON: 527540270

KRS: 0001083616

Telefon: + 48 665623073

E-mail: [email protected]

Adres korespondencyjny:

ul. Guzowska 13

96-515 Teresin

 

§2

Postanowienia ogólne 

1. Sklep internetowy [dalej Sklep] prowadzi sprzedaż
za pośrednictwem Internetu na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej
Regulamin]. 

2. Klientem [dalej Klient] może być:

 • pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności
  prawnych zamieszkała w Polsce lub na terenie Unii Europejskiej,
 • pełnoletnia osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą z
  siedzibą w Polsce lub na terenie Unii Europejskiej,
 • osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
  prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, z siedzibą w Polsce lub
  na terenie Unii Europejskiej, która jest uprawniona do podejmowania
  decyzji, oraz zaciągania zobowiązań w imieniu podmiotu,
 • osoba małoletnia działająca za zgodą rodzica lub opiekuna
  prawnego. 

3. Konsumentem [dalej Konsument] na podstawie art. 221 Kodeksu
Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami) jest osoba
fizyczna dokonująca ze Sklepem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z
jej działalnością gospodarczą lub zawodową  

4. Regulamin jest integralną częścią umowy
sprzedaży zawieranej z Klientem. 

5. Ceny podane w Sklepie są cenami ostatecznymi
(zawierają wszystkie podatki i opłaty). 

6. Towary dostępne w Sklepie są nowe i są wolne od wad
fizycznych i prawnych. Wyjątek stanowią towary z wyraźnie oznaczonymi wadami
oraz śladami użytkowania. Odpowiedzialność za wady określona jest przez
obowiązujące przepisy prawa, w szczególności art. 12 ust 1 pkt 13 ustawy o
prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późniejszymi zmianami), art 556 oraz
5561-5563 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz.
93 z późniejszymi zmianami). 

 

§3

Zamówienia
 1. Zamówienia można składać za pośrednictwem formularzy interaktywnych
dostępnych na stronach internetowych Sklepu (koszyk klienta).

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie danych
pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza
przyjęcie zamówienia poprzez wysłanie na podany podczas składania zamówienia
adres e-mail, wiadomości opisującej przedmiot zamówienia. W przypadku podania
niepełnych, błędnych, sprzecznych informacji przez Klienta podczas składania
zamówienia, Sklep skontaktuje się z Klientem w celu usunięcia błędów. Składając
zamówienie, Klient składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamówionych
produktów. 

3. Dla stron wiążące są informacje widoczne na stronie
internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia.
Dotyczy to w szczególności: ceny, charakterystyki towaru, jego cech, elementów
wchodzących w skład zestawu, terminów i sposobu dostawy. 

4. Po złożeniu zamówienia, następuje jego weryfikacja.
Następnie Sklep przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej,
informację o przyjęciu zamówienia do realizacji oraz kolejnych jego etapach.
Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o
przyjęciu oferty, o której mowa w §3 ust. 2 i z chwilą jej otrzymania przez
Klienta, zostaje zawarta Umowa sprzedaży. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sklep
potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty
elektronicznej.5. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie
stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

5. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności
przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – czas realizacji
zamówienia zależny jest od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy

6. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią
oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

 

§4

Płatności
 1. Klient ma do wyboru formy płatności:

 • płatność elektroniczna za pośrednictwem PayPal (PayPal),
 • płatność elektroniczna za pośrednictwem Krajowy Integrator Płatności
  S.A. (tpay),
 • płatność elektroniczna za pośrednictwem mBank S.A. (PayNow).
 • dostępne formy płatności: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron,
  Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro.

2. Ceny przesyłek określone są w podsumowaniu
zamówienia. 

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i
przesyłkę. 

4. Klient zobowiązany jest do uregulowania należności
wynikających z zawartej umowy niezależnie od wybranego sposobu płatności i/lub
dostawy. 

5. W przypadku nieuregulowania przez Klienta w
terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, Sklep wezwie Klienta do odbioru i
zapłaty za towar wyznaczając termin na realizację zobowiązania. W przypadku
nieuregulowania należności wynikającej z zawartej umowy w wyznaczonym terminie
Sklep może odstąpić od umowy sprzedaży.  

6. Termin realizacji zamówienia jest liczony od
momentu, w którym środki za zamówienie zostaną zaksięgowane na rachunku
bankowym Sklepu lub od daty pozytywnej weryfikacji transakcji.

7. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online
w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A oraz 
Autopay S.A.

 

§5

Wysyłka towaru 

Zamówiony towar Sklep wysyła w formie elektronicznej
za pośrednictwem wiadomości email.

 

§6

Reklamacje z tytułu rękojmi (konsumenci) 

1. W przypadku niezgodności towaru z umową, Konsument powinien odesłać na adres e-mail do sklepu ([email protected]) reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.  

2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Konsumenta w
terminie 14 dni od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. 

3. Wzór formularza reklamacyjnego stanowi załącznik nr
2 do Regulaminu. 

4. Sklep odpowiada przed Konsumentem na podstawie prawa
rękojmi, regulowanego przez Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr
16, poz. 93 ze zm.) przez okres 24 miesięcy. 

5. Konsument w momencie wystąpienia wady, może zażądać
od Sklepu (w ramach prawa rękojmi):

 • wymiany towaru na nowy;
 • naprawy towaru;
 • obniżenia ceny;
 • odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.

Sklep ustosunkuje się do żądań Konsumenta w
ciągu 14 dni od momentu otrzymania żądania. Sklep rozpatrzy żądania Konsumenta,
biorąc pod uwagę następujące okoliczności:

 • łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru;
 • charakter wady – istotna czy nieistotna;
 • to, czy towar był wcześniej reklamowany.

6. Sklep może odmówić żądania Konsumenta dotyczących
wymiany bądź naprawy towaru pod warunkiem, że wymiana bądź naprawa towaru jest
niemożliwa do zrealizowania, lub w porównaniu z drugim z możliwych żądań,
wymagałaby nadmiernych kosztów. Sklep zaproponuje w takim wypadku alternatywne
rozwiązanie. 

7. Każdy Konsument może skorzystać z
pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc
skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów
internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np.;

 • za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod
  adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ ,
 • za pośrednictwem regionalnego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji
  Handlowej, lista dostępna jest na stronie
  https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595
 • ze względu na siedzibę Sklepu sprawę może kierować bezpośrednio do
  mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Warszawie,
  przy ul.Henryka Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa http://www.wiih.org.pl/index.php?id=131  

Przebieg postępowań w sprawie pozasądowego
rozwiązywania sporów konsumenckich określony jest przez aktualnie obowiązujące
przepisy prawa (w szczególności w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o
pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich).   

8. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z usług
świadczonych przez Sklep należy przesyłać na adresy podane w paragrafie 1
niniejszego regulaminu.

 

§7

Reklamacje z tytułu rękojmi
 1. Zapisy niniejszego paragrafu odnoszą się jedynie do Klientów nie będących
Konsumentami.
 2. Na podstawie art 558 kodeksu cywilnego odpowiedzialność Sklepu z
tytułu rękojmi jest wyłączona.

3. Na podstawie art. 545 par 2 kodeksu cywilnego
w razie przesłania towaru na miejsce przeznaczenia za pośrednictwem
przewoźnika, Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób
przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju; jeżeli stwierdził, że w czasie przewozu
nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, obowiązany jest dokonać wszelkich
czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.4. Reklamacje
należy kierować na adres email określony w paragrafie 1 podając następujące
dane: imię, nazwisko, nazwa, adres, data zawarcia umowy, przedmiot umowy, data
wykrycia wady, rodzaj wady, roszczenie, potwierdzenie istnienia wady w chwili
wydania rzeczy, dane kontaktowe (email), oraz ewentualne zdjęcia i inne
informację mogące mieć wpływ na proces reklamacji.
 5. Sklep ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie do 14 dni
kalendarzowych. Wszelkie spory powstałe na gruncie zawartej umowy
sprzedaży/dostawy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sklepu.

 

§8

Prawo odstąpienia od umowy 

1. Na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30
maja 2014r., Konsument ma prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny.

2. Odstąpienie od umowy jest skuteczne, jeżeli
Konsument złoży w terminie 30 dni od daty doręczenia towaru, oświadczenie o
odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy złożenie oświadczenia
przed jego upływem. Forma złożenia oświadczenia może być dowolna, np.

 • oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi
  załącznik do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.
  (stanowiący załącznik nr 1 do regulaminu),
 • drogą mailową na adres podany w paragrafie 1 niniejszego
  regulaminu,
 • listownie na adres podany w paragrafie 1 niniejszego regulaminu.

3. Konsument zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni
od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy na swój koszt. 

4. Sklep zwraca środki w terminie 14 dni od dnia
otrzymania oświadczenia. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności
otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub
dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które
zdarzenie nastąpi wcześniej. 

5. Sklep zwraca środki przy użyciu takiego samego
sposobu zapłaty, jakiego posłużył się Konsument. W przypadku płatności kartą
płatniczą, zwrot środków dokonywany jest na rachunek karty. 

6. W przypadku, gdy Konsument wybrał inny niż
najtańszy oferowany przez Sklep, sposób dostawy przedmiotu, Sklep nie zwróci
Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sklep zwróci jedynie
koszt najtańszej dostawy danego przedmiotu do Konsumenta. 

7. Konsument pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty
zwrotu rzeczy (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania). 

8. Prawo odstąpienia nie przysługuje Konsumentowi w
przypadkach umów:

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w
  zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można
  zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych,
  jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu
  zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana
  według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego
  zindywidualizowanych potrzeb;
 • o świadczeniu usług, jeżeli Sklep wykonał w pełni usługę za
  wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem
  świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sklep utraci prawo
  odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze
  względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi
  rzeczami.

9. Na podstawie art. 31 ustawy o prawach konsumenta z
dnia 30 maja 2014 w przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub
umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za
niezawartą. 

10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie
wartości rzeczy, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza
konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 

11. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

12. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.

 

§9

Usługi świadczone drogą elektroniczną
 1.  Sklep świadczy drogą elektroniczną poniższe usługi:

 • kontakt poprzez formularz;
 • cykliczna wysyłka wiadomości poprzez newsletter;
 • prowadzenie Konta Klienta.

 2. Usługi określone w pkt.1 świadczone są 7 dni
w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Usługa:

 • kontakt poprzez formularz – polega na wysyłce przez Klienta wiadomości
  za pośrednictwem formularzy interaktywnych zawartych na stronach
  internetowych Sklepu. Zawarcie umowy następuje w momencie skorzystania
  przez Klienta z formularza kontaktowego;
 • cykliczna wysyłka wiadomości poprzez newsletter – polega na cyklicznej
  wysyłce wiadomości przez Sklep o charakterze handlowym oraz marketingowym
  na adres e-mail podany podczas zawarcia umowy. Do zawarcia umowy dochodzi
  poprzez wpisanie w odpowiednich formularzach adresu e-mail, oraz aktywacji
  subskrypcji poprzez kliknięcie w odnośnik jaki Sklep wysyła na podany
  adres e-mail. Zawarcie umowy jest także możliwe poprzez wyrażenie zgody
  podczas rejestracji lub składania zamówienia;
 • prowadzenie Konta Klienta – polega na udostępnieniu indywidualnego
  panelu z możliwością podglądu historii zamówień, edycji danych. Do
  zawarcia umowy dochodzi poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy
  interaktywnych na stronach internetowych Sklepu.

 4. Rezygnacja z usług świadczonych drogą elektroniczną
możliwa jest w każdej chwili bez ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów.

 • usługa kontakt poprzez formularz – poprzez zakończenie korzystania z
  formularzy interaktywnych dostępnych na stronach internetowych Sklepu;
 • cykliczna wysyłka wiadomości poprzez newsletter – poprzez wysłanie
  wiadomości e-mail na adres podany w paragrafie 1. Wiadomość powinna
  zawierać dane umożliwiające weryfikację subskrybenta usługi;
 • prowadzenie Konta Klienta – poprzez wysłanie wiadomości e-mail na
  adres podany w paragrafie 1. Wiadomość powinna zawierać dane umożliwiające
  weryfikację subskrybenta usługi.

5. Sklep w przypadku wykrycia działania na szkodę
Sklepu, łamania przepisów prawa, łamania postanowień Regulaminu może w każdej
chwili ograniczyć, zablokować, lub usunąć Klientowi dostęp do usług określonych
w pkt 1. Sklep informuje Klienta o zablokowaniu bądź ograniczeniu dostępu do
usług za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres podany w formularzu.
 6. Usługi świadczone są bezterminowo, jednak Sklep może dostęp do nich
ograniczać, blokować lub modyfikować informując o tym Klienta w sposób
określony w paragrafie 12 pkt 4.
 7. Zarówno Klient, jak i Sklep mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług
określonych w pkt 1 w dowolnym czasie, wysyłając wiadomość e-mail z oświadczeniem
woli.

11. 

 

§10

Ochrona prywatności 

1. Sklep przetwarza dane osobowe Klientów w zgodzie z
obowiązującymi przepisami prawa w sposób określony w Polityce Prywatności
(załącznik 3).

 

§11

Środki techniczne 

1. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym
przeglądania asortymentu i składania zamówień na produkty, niezbędne jest:

a) urządzenie końcowe (np. komputer, tablet,
smartphone) z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu
Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;

b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);

c) włączona obsługa JavaScript;

d) akceptacja wykorzystywania plików cookies (wymagane
w celu złożenia zamówienia).

 

§12

Wejście w życie i zmiany Regulaminu 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na
stronie internetowej Sklepu. 

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony. 

3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie
Sklepu. 

4. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana
Klientowi na adres e-mail wskazany w ustawieniach konta. 

5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni
od dnia ich publikacji w sposób określony w ust. 3. 

6. Sklep uznaje, iż Klient posiadający konto na
stronach internetowych Sklepu zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli nie
wypowiedział umowy do końca upływu okresu wskazanego w ust. 5. 

7. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami
niniejszego Regulaminu właściwe jest prawo polskie.

 

 

Załącznik nr 1

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w
przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Music Adventure sp. z o.o.

ul. Guzowska 13,

96-515 Teresin

[email protected]

 

Ja ___________________________ niniejszym informuję o
moim odstąpieniu od umowy dostawy następujących
rzeczy:_____________________________________________________________

Data zawarcia
umowy/dostawy:_____________________________________________________

Imię i Nazwisko
Konsumenta:______________________________________________________

Adres Konsumenta:_______________________________________________________________

Podpis
Konsumenta*:_____________________________________________________________

*tylko wówczas, gdy formularz przesyłany jest w formie
papierowej

Data: __________________________________________________

 

Załącznik nr 2

FORMULARZ REKLAMACYJNY

 

Music Adventure sp. z o.o.

ul. Guzowska 13,

96-515 Teresin

[email protected]

 

Ja ___________________________ niniejszym informuję o
wykryciu wad w następujących produktach:

2.    _________________________________________________

Data wykrycia wady:
_______________________________________

Szczegółowy opis wykrytych wad:__________________________________________________

Data zawarcia
umowy/dostawy:____________________________________________________

Imię i Nazwisko
Klienta:______________________________________________________

Adres
Klient:_______________________________________________________________

Żądania Klienta: wymiany towaru na nowy/naprawy
towaru/obniżenia ceny/odstąpienia od umowy – (o ile wada jest istotna)*.

*niepotrzebne skreślić

Wartość obniżenia ceny według żądania
Klienta______________________________________

Informacje dodatkowe:_________________________________________________

Podpis
Klienta**:_____________________________________________________________

**tylko wówczas, gdy formularz przesyłany jest w
formie papierowej

Data:
__________________________________________________

Każdy Klient będący konsumentem może skorzystać z
pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc
skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów
internetowych, konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej
platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

 

 

Copyright © Dariusz Kendzior